SYSTEMATR ISO 10002:2004 (TS ISO 10002:2006) Hizmetleri

ISO 10002:2004 Mü?teri Memnuniyeti ve Mü?teri ?ikâyetleri Yönetim sistemi, sektör ve büyüklük fark? gözetmeksizin tüm kurulu?lar?n uygulayabilece?i, mü?teri memnuniyetleri, mü?teri ?ikâyetleri, mü?teri geri beslemeleri ve di?er tüm mü?teriyle ili?kili proseslerin tek bir elden yönetilmesini sa?layan uluslararas? bir standartt?r.

SysteamTR ISO 10002:2004 MMYS belgelendirmesi için gerekli prosesleri ve yetkin personeli tayin ederek talep halinde mü?terilerinin ?ikayet yonetim sistemlerinin "ISO 10002:2004 ?artlar?na göre uygunlu?unu" geli?tirmektedir